Parking dla wiernych udających się na modlitwę w kaplicy lub załatwiających sprawy parafialne i duchowe jest dostępny na czas tych czynności bez ograniczeń. Jednak i ich obowiązują poniższe zasady zawarte w regulaminie.

 

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

przy  Parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach 

 • 1

 Na Parking przy parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach składa się teren specjalnie do tego wyznaczony (i ogrodzony) na posesji przy ul. Rakowieckiej 30 w Siedlcach.

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych.
 2. Każdy korzystający z Parkingów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Zarządzanie Parkingami leży w gestii Zarządcy Parafii, dalej zwanym „Zarządcą Parkingów” (proboszcz miejsca)
 4. Na terenie Parkingu Parafialnego obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym (ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami),
 5. Regulamin powstał w trosce o zabezpieczenie dostatecznej ilości miejsc parkingowych dla wiernych Parafii oraz o harmonijne współżycie z mieszkańcami pobliskich bloków.
 • 2

 Z Parkingu Parafialnego mogą korzystać osoby udające się na celebracje Mszy Świętych, nabożeństw, indywidualną modlitwę, interesanci kancelarii parafialnej, członkowie ruchów i wspólnot gromadzących się przy parafii, jak również mieszkańcy i goście okolicznych bloków mieszkalnych według ściśle ustalonych warunków (§2, p. 8).

 1. Na Parkingu Parafialnym można parkować wyłącznie samochody osobowe, których masa nie przekracza 3,5 tony.
 2. Parking Parafialny jest parkingiem niestrzeżonym. Wjazd i wyjazd na parking jest ograniczony szlabanem, który otwarty jest w godzinach 6 – 22. Wjazd lub wyjazd poza tymi godzinami unormowany jest w §2 p. 8 Regulaminu.
 3. Parking jest objęty monitoringiem wizyjnym, wjazd na teren Parkingu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w tym m.in. numer rejestracyjny pojazdu). Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź utraty pojazdu znajdującego się na terenie Parkingu, jak również utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe.
 4. Na Parkingu Parafialnym dopuszcza się parkowanie rowerów w specjalnie do tego przystosowanych stojakach. Sposób zabezpieczenia przed ewentualną kradzieżą stoi w gestii osoby parkującej rower. Rowery należy parkować w sposób niezagrażający zdrowiu i mieniu osób trzecich. Za wszelkie szkody spowodowane niezachowaniem tego zapisu, odpowiedzialność ponosi parkujący
 5. Zarządca Parkingu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży, włamania, rozboju, rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdó
 6. Na Parkingu Parafialnym oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz wprowadzania i pozostawiania w pojazdach zwierząt (Ustawa z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt, Dz.U. Nr 111 poz. 724).
 7. Parking jest zamknięty w godzinach 22 – 6. Parkowanie (wjazd lub wyjazd) poza tym czasem jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu się do Zarządcy Parkingu. Parkujący zobowiązuje się do przestrzegania następujących wskazań:
 8. zgłoszenia zamiaru parkowania należy dokonać osobiście w Kancelarii Parafialnej podając numer rejestracyjny, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. zgłaszający zamiar parkowania pisemnie zobowiązuje się do przestrzegania zapisów mniejszego Regulaminu,
 10. zgłaszający zobowiązuje się do usuwania pojazdu z Parkingu Parafialnego w następującym czasie: sobota po godzinie 15.00 do niedzieli do godziny 20.00 (nieprzestrzeganie powyższego zapisu skutkować będzie niemożliwością ponownego wjazdu na teren Parkingu).
 11. Zasady przetwarzania danych osobowych osób, które korzystają z parkingu zostały opisane w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • 3
 1. Parkowanie samochodów dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, oznaczonych poziomymi liniami z kolorowej kostki brukowej.
 2. Parkowanie rowerów dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, przy stojakach rowerowych.
 3. Korzystającym z Parkingów zabrania się:
 4. pozostawiania pojazdów przy drzwiach wejściowych do Kaplicy, na ciągach komunikacyjnych, drogach pożarowych,
 5. parkowania pojazdów poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami,
 6. dokonywania na terenie Parkingu Parafialnego czynności eksploatacyjnych (np. sprzątania, wymiany płynów),
 7. pozostawiania pojazdów na Parkingach poza wyznaczonymi godzinami ich otwarcia, bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządcy Parkingów,
 8. palenia tytoniu, używania ognia jak również przeprowadzania prób silników oraz powodowania innych zakłóceń i hałasów mogących przeszkadzać innym użytkownikom Parkingów,
 9. zaśmiecania i dewastacji Parkingu
 10. parkowania pojazdów z nieszczelnościami,
 11. zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.
 12. W razie nieprzestrzegania przez użytkownika/właściciela zapisów niniejszego Regulaminu Zarządca Parkingu jest uprawniony do zlecenia odholowania pojazdu na koszt jego właściciela/użytkownika.
 13. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego z Parkingów postanowień Regulaminu, spełniającym znamiona czynu zabronionego, Zarządca Parkingów zawiadomi właściwe organy ścigania.
 14. Właściciel/użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy Parkingów, właścicielom/użytkownikom innych pojazdów oraz innym osobom korzystającym z Parkingów, w związku z nieprawidłowym poruszaniem się lub pozostawianiem pojazdu na terenie Parkingów.