Grupą opiekuje się: Proboszcz – ks. Jarosław Oponowicz

Grupa spotyka się w Czwartki, o godzinie 19:00 (oprócz ostatniego czwartku miesiąca),

oraz w Ostatnią Niedzielę Miesiąca o godzinie 19:00 na Adoracji Najświętszego Sakramentu.


Zasady Spotkań Grupy Odnowy „Cały Twój”


Charyzmaty dary i posługi: służba ubogim i bezdomnym, ewangelizacja wśród więźniów, organizacja pielgrzymek i koncertów „Siedlce dla Jezusa”

Spotkania odbywają się 4 razy w miesiącu:

Pierwszy  Czwartek miesiąca – godz. 18.50 Adoracja i różaniec razem z Apostolatem następnie spotkanie modlitewne na salkach.

Drugi czwartek miesiąca –     godz. 19.00 Kaplica lub salki

Trzeci czwartek miesiąca – godz. 19.00 Kaplica lub salki

Ostatnia niedziela miesiąca – po Mszy Świętej o godz. 18.00 Otwarte spotkanie modlitewne.

Kontakt: Kamil 502131553

Lokalizacja: kaplica pw. św. Jana Pawła II w Siedlcach, ul. Rakowiecka 30

 


Czym jest Odnowa w Duchu Świętym

W dokumentach CHARIS Odnowa Charyzmatyczna nazywana jest częścią ekumenicznego strumienia łaski, zrodzonego z suwerennej woli Boga w Kościele katolickim w roku 1967 jako owoc Soboru Watykańskiego II. Odnowa w Duchu Świętym jest niejednolitym ruchem, który nie posiada jednego założyciela. Preambuła ICCRS stanowi, że „jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek grup i działań często niezależnych jedne od drugich na różnym etapie rozwoju i różnorodnie rozłożonych akcentach, które łączy to samo podstawowe doświadczenie i które stawiają sobie te same cele.”


Doświadczeniem jednoczącym grupy odnowy jest tzw. Chrzest w Duchu Świętym.

Chrzest w Duchu Świętym, inaczej zwany wylaniem Ducha Świętego, jest nawiązaniem do doświadczenia biblijnej Pięćdziesiątnicy (Dz 2,1-41). Tego dnia w Wieczerniku apostołowie otrzymali Ducha Świętego. Wtedy to Apostołowie przemawiali językami oraz głosili Jezusa z mocą. Wylanie Ducha Świętego jest wydarzeniem niesakramentalnym, wynika natomiast z sakramentów chrztu i bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga po przyjęciu sakramentów. Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego, której wynikiem najczęściej jest:

  • nawiązanie osobistej relacji z Bogiem,
  • pogłębiona modlitwa i życie sakramentalne,
  • radość i pokój wynikający z bliskości Boga często zauważony przez najbliższe otoczenie,
  • pragnienie opowiadania innym o tym doświadczeniu,
  • zaangażowanie się w różne działania Kościoła.

Chrzest w Duchu Świętym zazwyczaj ma miejsce pod koniec Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy bądź innych rekolekcji kerygmatycznych. Po decyzji o osobistym nawróceniu i przyjęciu Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, wspólnota modli się do Ducha Świętego, często z nałożeniem rąk, prosząc o charyzmaty, które będą służyć Kościołowi

(ks. Józef Maciąg).


Cele Odnowy w Duchu Świętym zawarte w statucie ICCRS:

  • Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
  • Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Te dwie łaski duchowe często przychodzą w doświadczeniu zwanym w różnych częściach świata „chrztem w Duchu Świętym”, „wylaniem Ducha Świętego” lub „odnowieniem w Duchu Świętym”. Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski inicjacji chrześcijańskiej oraz umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.
  • Przyjmowanie i posługiwanie darami duchowymi (charyzmatami) nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej w Kościele. Te dary zwyczajne i nadzwyczajne ujawniają się obficie wśród osób świeckich, zakonników i duchowieństwa. Ich poprawne rozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu misji.
  • Włączanie się w dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, również ewangelizacji i reewangelizacji chrześcijan tylko z nazwy (tzn.tych, którzy zaprzestali praktyk religijnych bądź praktykują wyłącznie z tradycji albo z przyzwyczajenia nie pogłębiając przez to swojego życia duchowego), ewangelizacji kultury i struktur społecznych. Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.
  • Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.