Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden]. i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co to ma znaczyć?» – mówili jeden do drugiego.  «Upili się młodym winem» – drwili inni.

Dz 2, 1-14


O bierzmowaniu

Młodzież, która kończy edukację na poziomie gimnazjalnym – zgodnie z zamysłem Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, ma przygotować się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Oto kilka uwag co do przygotowania do przyjęcia tego Sakramentu:

 1. Przygotowanie do Sakramentu bierzmowania jest czymś dobrowolnym. Nie do pomyślenia jest więc traktowanie tego procesu jako przymus. Tak więc we wszystkim młodzież uczestniczy bardzo chętnie.
 2. O gotowości przyjęcia sakramentu decyduje wiara przyjmującego. Wiara, która nie jest deklaracją, ale objawia się w „słowie, któremu towarzyszą czyny” wiąże się z wiedzą o Bogu (pogłębianie treści wiary – Objawienia) oraz z życiem w Kościele (praktyka wiary w sakramentach, modlitwie z Kościołem, we wspólnocie Kościoła).
 3. Z pewnością nie wszyscy podejmujący to wyzwanie mają tak głęboko osadzoną motywację religijną. W związku z tym w tym przygotowaniu tak naprawdę skierowane jest do każdego z młodych zaproszenie do życia w Chrystusie – w Kościele. Bierzmowanie jest okazją do odkrycia żyjącego Chrystusa z całą Jego Mocą i Miłością, oraz do podążania za Nim, co z charakteru bierzmowania wynika wprost. Bierzmowany to Chrystusowy! Przy tym, w całym procesie chcemy ukazać życie tam, gdzie być może wielu z młodych widzi tylko konieczność instytucjonalną.
 4. Przygotowanie intelektualne obejmuje poznanie i pogłębienie prawd wiary i zasad życia Kościoła. Odbywać się będzie ono na trzech płaszczyznach: * katecheza szkolna (potwierdzeniem jest przynajmniej ocena dobra z religii; Od II półrocza szkolnego 2022/2023 obowiązuje prawo, według którego przystępujący do I Komunii Świętej oraz Sakramentu Bierzmowania powinni wykazać się uczestnictwem przez wszystkie lata katechezy szkolnej. Jest ono podyktowane koniecznością integralnego przygotowania kandydatów do w/w Sakramentów.) * katecheza parafialna (terminy będą podawane na bieżąco); * katecheza w grupach (według ustaleń animatorów).
  Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność w spotkaniach przy parafii automatycznie powoduje skreślenie z listy kandydatów.
 5. Praktyka religijna jest bardzo dużym obszarem do obserwacji. Pomocą w tej materii jest indeks, który każdy z kandydatów otrzymał. Zachęcamy do udziału w modlitwach i nabożeństwach w naszej parafii, chociaż wiadomym jest, że pojawiają się różne trudności. Oczywiście możliwy jest udział w innych parafiach w modlitwach czy w Mszy Świętej. Po każdym z nabożeństw należy od kapłana prowadzącego uzyskać potwierdzenie udziału w postaci podpisu kapłana bądź pieczątki. Mogą się zdarzyć tylko jednostkowe braki! JAKAKOLWIEK PRÓBA KŁAMSTWA OZNACZA NATYCHMIASTOWĄ REZYGNACJĘ Z PRZYJĘCIA TEGO SAKRAMENTU.
 6. Konieczna jest comiesięczna spowiedź! Po przygotowaniu
  i odpowiednim rachunku sumienia! Oczywiście cotygodniowy udział w Eucharystii. Podpisem potwierdza się w indeksie tylko udział w mszach niedzielnych.
 7. Zapraszamy kandydatów do udziału w życiu parafialnym. Co to oznacza? Jest w naszej parafii wielka potrzeba włączenia się młodzieży w nowo tworzącą się wspólnotę. KSM czy ministranci –  To wszystko jest dla Was. Można angażować się w prace przy parafii, w pomoc np. przy akcjach itd. Należy wobec tego słuchać i obserwować potrzeby parafii a nawet zgłosić pomysły. Każdy powinien włączyć się w cokolwiek w tym czasie.
 8. Konieczne będzie włączenie się kandydatów w życie liturgiczne parafii. Oznacza to włączenie w liturgię Słowa, w czytania, modlitwę wiernych, prowadzenie modlitw (np. różańca w październiku).
  Oczekujemy, że przynajmniej raz uda się to każdemu.
 9. Rodzice jako odpowiedzialni za rozwój wiary swoich dzieci niech wspierają je a także działania duszpasterzy. Wspólnym wysiłkiem uda się z pewnością nie tylko przeżyć Bierzmowanie, ale pogłębić rozwój Młodych Kandydatów. O pomoc i wyrozumiałość bardzo gorąco prosimy, zapewniamy jednocześnie w razie wątpliwości na bieżąco
 10. Nie jest ustalony jeszcze żaden termin bierzmowania. Przygotowanie obejmuje cykl roczny.

Owocnego przygotowania!

Życzą Duszpasterze


Terminy sakramentu bierzmowania dorosłych w katedrze siedleckiej w 2021 r.

20 marca

19 czerwca

4 września

27 listopada


 • Etapy przygotowania do bierzmowania:

I – rozmowa wstępna (Ks. Waldemar Mróz – tel. 792 371 757);

II – kurs Nowe życie w Szkole Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej;

III – spotkania z duszpasterzem z parafii zamieszkania kandydata na temat prawd katechizmowych;           

IV – 2 katechezy bezpośrednio przygotowujące do bierzmowania, organizowane przez Diecezjalne Centrum Formacji Katechumenalnej.

 • BIERZMOWANIE
Dla kogo ? I katecheza II katecheza
Dla kandydatów do bierzmowania w marcu 26 LUTEGO 12 MARCA
Dla kandydatów do bierzmowania w czerwcu 28 MAJA 11 CZERWCA
Dla kandydatów do bierzmowania we wrześniu 13 SIERPNIA 27 SIERPNIA
Dla kandydatów do bierzmowania w listopadzie 5 LISTOPADA 19 LISTOPADA